सूचना तथा समाचार

जग्गा धनि प्रमाण पु्र्जा उपलब्ध गराइदिने बारे (दु ‍.न .पा. बिद्यालयहरू सबै ।)

प्रश्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

ठेक्का सम्झाैता गर्न अाउने बारे । श्री भैरवी कालिका निर्माण सेवा

ठेक्का सम्झाैता गर्न अाउने बारे । श्री आर.आर.एस.एस कन्स्टक्सन

लेखापरीक्षकलाई सुचिकृत हुने सम्बन्धमा २०७५/०९/३०