FAQs Complain Problems

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचौँ र बचाऔँ

Read More

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु

स्थानीय सरकार संस्थागत स्वमुल्याङ्कन , अंकभार तथा अंकगणना २०७७।०७८

स्थानीय सरकार संस्थागत स्वमुल्याङ्कन , अंकभार तथा अंकगणना २०७७।०७८https://lisa.mofaga.gov.np/details/local/60607

स्वास्थ्य प्रोफाइल

नगरपालिकाको स्वास्थ्य प्रोफाइल 

स्थानीय सरकार स‌ंस्थागत स्वमुल्याङ्कन , अ‌ंकभार तथा अंकगणना २०७६

नागरिक वडापत्र

Pages

Elected official

Official

जानकारी