FAQs Complain Problems

न्यायिक समिति समक्ष दिइने उजुरी निवेदन, अनुसूची १

"दुल्लू नगरपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि २०७४" को दफा ५३ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित