FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी कोटेशन आह्वानको सुचना

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनामा भएको भूल सुधार सम्बन्धमा.jpg

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनामा भएको भूल सुधार सम्बन्धमा ।

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

सिलबन्दी कोटेशन आह्रवान सम्बन्धी सुचना