FAQs Complain Problems

सुपरिवेक्षक तथा गणक पदको लागि स्वीकृत तथा अस्वीकृत भएका दरखास्त सम्बन्धी सूचना

स्वीकृत दरखास्तहरू
अस्वीकृत दरखास्तहरू

वडा पधाधिकारी